کتاب بیشتر ازین خوانده میشد اگر …


.

کتاب بیش از این خوانده میشد اگر: 

۱- عده مردم باسواد بیشتر بود.

۲- کتاب سودمند و شیرین فراوانتر بود. 

۳-اگر جامعه ما که در حال تحول و تغییر است ثبات و قراری می‌یافت و خاطرها از دغدغه و تشویش به آرامش و امنیت میل میکرد. 

۴- اگر موجباتی فراهم میشد تا دلبستگی به ارزشهای معنوی و از جمله فضل و دانش در دل‌ها می‌نشست و شوق شهرت و مال و مقام اقلا دست از جان معدودی برمی‌داشت.

احسان یارشاطر

دیدگاه‌ها غیرفعال است!