محمدآصف فکرت درگذشت


سال ۷۷ اقامتش را تمدید نمی‌کنند و او به کانادا و شهر اتاوا می‌رود. 

در همان سال‌ها که رفته است من تازه با برخی از آثارش انس می‌گیرم. اولین بار با «فهرست الفبایی کتب خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی» با نام آصف فکرت آشنا شدم. فهرستی کاربردی که دسترسی به حجم انبوهی از نسخ خطی این کتابخانه را سهل الوصول می‌کرد. چندی نگذشت که کتاب «مقدمه‌ای بر فقه شیعه» مدرسی طباطبایی را با ترجمه او خواندم. 

در سال ۱۳۸۵ کاتبان شکل می‌گیرد  و فکرت که در هندوستان روزنامه‌نگاری خوانده بود علی‌رغم سن و سال نسبتا بالایش این موقعیت را مغتنم می‌داند و به حلقه کاتبان می‌پیوندد. 

فکرت درد و رنج غربت را با نگارش مطالبی جاندار و شیرین و خواندنی تسکین می‌دهد و حجم انبوهی از خاطرات و اشعار و نگاشته‌های پژوهشی خود را در فضای مجازی منتشر می‌کند. 

از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ در کاتبان نوشت و البته وبلاگی به نام یادها در بلاگ اسپات هم براه انداخت و وبلاگ دیگری با نام «از گلستان من ببر ورقی» هم در پرشین بلاگ راه‌اندازی نمود. 

قدرش ندانستیم و هنوز هم نمی‌دانیم و درست زمانی که در ایران می‌توانست منشأ خدمات فراوانی باشد و شاگردان بسیاری را پرورش دهد به سادگی او را از دست دادیم و در همه این سالها هم اگر نبود فضای مجازی هیچ از او نداشتیم و نمی‌دانستیم. 

در هرات بدنیا آمد و دبیرستان را که در این شهر به پایان رسانید برای ادامه تحصیل به کابل رفت. لیسانس زبان و ادبیات فارسی را از دانشگاه کابل و فوق لیسانس روزنامه‌نگاری را در دانشگاهی در هندوستان گرفت. ا هجوم ارتش شوروی به افغانستان آصف فکرت در سال ۱۳۶۱ به ایران مهاجرت کرد و در شهر مشهد ساکن شد و فعالیت‌های خود را به عنوان پژوهشگر و فهرست‌نگار در کتابخانه آثار خطی آستان قدس رضوی آغاز کرد. همچنین از سال ۱۳۶۵ در دایره‌المعارف بزرگ اسلامی فعالیت پژوهشی خود را آغاز کرد و بیش از صد مقالۀ علمی نوشت. سرانجام در سال ۱۳۷۷ به کانادا مهاجرت کرد.

استاد آصف فکرت که شهادتنامه بکلوریا از عبدالکریم حکیمی والی هرات در سال ۱۳۴۳

فهرست آثار محمدآصف فکرت

 1. فهرست نسخ خطی قرآنهای مترجم کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی. محمدآصف فکرت. مشهد: بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی، ۲ج، ۱۳۶۳
 1. گزارش سفارت کابل: سفرنامه سید ابوالحسن قندهاری در ۱۲۸۶ و اسناد مربوط به آن. محمد آصف فکرت. تهران: بنیاد موقوفات افشار، ۱۳۶۸.
 1. مقدمه ای بر فقه شیعه. تالیف حسین مدرسی طباطبائی؛ترجمه‌ محمدآصف‌ فکرت‌. مشهد: بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی، ۱۳۶۸. 
 1. عین الوقایع. نوشته محمد یوسف ریاضی هروی؛ به اهتمام محمد آصف فکرت. تهران: بنیاد موقوفات افشار، ۱۳۶۹
 1. فهرست الفبائی کتب خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی. محمدآصف فکرت؛ استدراک‌ و پیوست‌ محمد وفادار مرادی‌. مشهد: بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی، ۱۳۶۹.
 1. آکام المرجان. فی ذکر المدائن المشهورة فی کل مکان: متن جغرافیایی سده چهارم هجری. اسحاق بن حسین منجم؛ مترجم: محمدآصف فکرت. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی- به نشر، ۱۳۷۰. 
 2. ک‍رس‍ی‌ن‍ش‍ی‍ن‍ان‌ ک‍اب‍ل‌: اح‍وال‌ دول‍ت‍م‍ردان‌ اف‍غ‍ان‍س‍ت‍ان‌ در روزگ‍ار ام‍ی‍ر ام‍ان‌ال‍ل‍ه‌ خ‍ان. م‍ول‍ف‌ م‍ه‍دی‌ ف‍رخ‌؛ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ م‍ح‍م‍دآص‍ف‌ ف‍ک‍رت. ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ۱۳۷۰
 1. مصنفات شیعه: ترجمه و تلخیص الذریعه الی تصانیف الشیعه. تالیف آقا بزرگ تهرانی؛به اهتمام محمد آصف فکرت. مشهد: بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی، ۶ج،  ۱۳۷۲
 1. کتابشناسی جهانی ترجمه و تفسیرهای چاپی قرآن مجید. فرآهم آورده: عصمت بنیارق؛ خالد ارن.  ترجمه و نگارش محمدآصف فکرت. مشهد: بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی، ۱۳۷۳.
 1. واژه نامه هم زبانان. محمدآصف فکرت. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ۱۳۷۶. 
 1. افغانان: جای، فرهنگ، نژاد (گزارش‌ سلطنت‌ کابل‌). ونت استوارت الفنستون؛ ترجمه محمد آصف فکرت؛ ویراسته محمدرضا مروارید. مشهد: بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی۱۳۷۶.
 1. میخ اول بر تابوت استعمار. جرج پاتنجر؛ ترجمه محمد آصف فکرت؛ ویراستار اصغر ارشاد سرابی. مشهر: مرکز خراسان‌شناسی، ۱۳۷۶.
 1. فارسی هروی: زبان گفتاری هرات. محمدآًصف فکرت. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۷۶. 
 1. خ‍ط ک‍وف‍ی. محمدآصف فکرت. تهران: کیان کتاب؛ مؤسسه رسانه کلام، ۱۳۷۷. 
 1. اخ‍لاص‌ ع‍م‍ل‌: ت‍رج‍م‍ه‌ و ش‍رح‌ م‍ن‍ظوم‌ ۱۱۰ ک‍لام‌ ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌(ع‌)/ [گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌] م‍ح‍م‍دآص‍ف‌ ف‍ک‍رت. م‍ش‍ه‍د: ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۷۹.
 1. ل‍ن‍دی‌ ت‍ران‍ک‌ه‍ای‌ م‍ردم‍ی‌ پ‍ش‍ت‍و. گ‍زی‍ن‍ش‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍دآص‍ف‌ ف‍ک‍رت. م‍ش‍ه‍د: ان‍ت‍ش‍ارات‌ ه‍ش‍ت‍م‌، ۱۳۸۰
 1. نسیم شیدایی: دفتر شعر. محمدآصف فکرت. اصفهان: کهن‌دژ، ۱۳۸۰. 
 1. پیراسته تاریخنامه هرات. تالیف سیف بن محمد سیفی هروی؛ به کوشش محمد آصف فکرت. تهران: بنیاد موقوفات افشار، ۱۳۸۱.
 1. ف‍ری‍اده‍ای‌ م‍ج‍اه‍د. محمدآصف فکرت. قم: نوید اسلام، ۱۳۸۱. 
 1. پ‍ش‍ت‌ دروازه‌ ه‍ن‍د: ک‍ارن‍ام‍ه‌ ای‍ران‌ و ان‍گ‍ل‍ی‍س‌ در ه‍رات‌. محمدآصف فکرت. ش‍ه‍د: ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۸۴.
 1. هجه بلخ و دریافت بهتر سخن مولانا. محمدآصف فکرت. تهران: موسسه انتشارات عرفان، ۱۳۹۲.
 1. مناجات و گفتار پیر هرات خواجه عبدالله انصاری. گزینش محمدآصف فکرت؛به کوشش فرید مرادی. تهران: نشر ثالث، ۱۳۸۷. 
 1. گر عشق نبودی… . مجموعه اشعار آصف فکرت. قم: حلقه کاتبان، ۱۳۹۴.

دیدگاه‌ها غیرفعال است!