آغازنامه حقیقت


آغازنامه حقیقت

مشخصات نشر: فصلنامه نقد کتاب میراث، سال دوم، زمستان ۱۳۹۴، شماره ۸، صص. ۱۷۷-۱۹۱

چکیده:

آغازنامه حقیقت هفته‌نامه‌ای است که در سال ۱۳۲۵ق به چاپ رسیهد است؛ نام این هفته‌نامه در نوشته‌های رابینو، براون و نیز صدر هاشمی آمده است. مؤلف در این مقاله ضمن معرفی و شرح زندگانی مدیر هفته‌نامه، توضیحاتی درباره نام هفته‌نامه داده است و سپس محتوا، مشخصات نشر و ویژگی‌های ظاهری آن را مورد واکاوی قرار می‌دهد.

دیدگاه‌ها غیرفعال است!