پژوهشنامه خط کوفی

  • نویسنده: مجید غلامی جلیسه
  • ناشر: قم: نشر عطف، ۱۱۶ص.، خشتی، ۱۳۹۳ش.

معرفی: 

کتاب پیش رو به سیر برخی از جریان‌های پژوهشی در خط کوفی پرداخته و مؤلف کوشیده تا کتابشناسی جامعی از پژوهش‌های پیرامون خط کوفی در جهان ارائه دهد. در این کتاب اولین رساله یافت شده در آموزش خط کوفی که در دوره قاجار با نام رساله احیاء الخط الکوفی نگاشته زین العابدین شریف صفوی به صورت فاکسیمیله و بازخوانی شده چاپ و انتشار یافته است.