عنوان کتاب: فهرست کتاب‌های چاپ سنگی مرکز تحقیقات حوزه علمیه اصفهان

  • نویسنده: مجید غلامی جلیسه
  • اصفهان: مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان، ۵۹۵ص.، ۱۳۹۰ش.

معرفی: 

کتاب حاضر فهرست کتابهای چاپ سنگی است که در کتابخانه مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان (بصیر رایانه) موجود است. فهرست حاضر مشتمل بر ۷۳۰ عنوان کتاب است که بر اساس ترتیب الفبایی منظم و ارائه شده است. در انتهای کتاب نمایه‌های عناوین کتاب‌ها، پدیدآورندگان، کاتبان، دیگر اشخصا، القاب، تخلص‌ها، کنیه‌ها، موضوعات، چاپخانه‌ها، اماکن، زبان‌ها، تاریخ کتاب، سجع مهرها و نمایه کتب مصور برای استفاده هرچه بهتر و سریعتر تدارک دیده شده است.