رساله جهادیه 

  • نویسنده: میرزا عیسی قائم مقام فراهانی
  • مقدمه: مجید غلامی جلیسه
  • ناشر: قم: نشر عطف، ۱۱۶ص.، وزیری، ۱۳۹۳ش.

معرفی: 

رساله جهادیه، نوشته میرزا عیسی قائم مقام فراهانی مشتمل بر مجموعه‌ای از فتاوای علمای شیعه برای جهاد با روسیه است. که به عنوان اولین کتاب چاپ فارسی در سال ۱۳۲۳ق. در شهر تبریز با تکنیک چاپ سربی منتشره شده است. اثر حاضر، نسخه برگردان این کتاب به همراه چند مقدمه در معرفی هرچه بیشتر آن و تاریخ چاپ ایران است.