تاثيرجنگ بين الملل اول برصنعت چاپ سنگی در اصفهان


تاثير جنگ بين الملل اول بر صنعت چاپ سنگی در اصفهان

مشخصات نشر: نامه بهارستان، سال یازدهم، شماره ۱۷، ۱۳۸۹، صص. ۲۱۵-۲۱۸

چکیده: مؤلف در این مقاله ضمن اشاره به چند مطلب تاریخی که در کتاب‌های چاپ سنگی آن دوران منتشره شده است، به تأثیرات جنگ جهانی اول بر چاپ و نشر کتاب در اصفهان آن دوران اشاره می‌کند.

دیدگاه‌ها غیرفعال است!