مشکین‌قلمان شیراز

مشکین قلمان شیراز

مشکین‌قلمان شیراز

مشخصات نشر: مجموعه مقالات خوشنویسی: گردهمایی مکتب شیراز. گردآورنده: حمیدرضا قلیچ‌خانی. تهران: مؤسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن، ۱۳۹۱ش.، صص. ۳۹-۸۴. 

چکیده: 

نویسنده در این مقاله ابتدا با اشاره‌ای به تاریخ کتابت به این مهم پرداخته است که هنوز تحقیقات حوزه زیبایی‌شناسی و تاریخ هنر خوشنویسی در ابتدای راه قرار گرفته است و نیاز به تحقیقات بسیاری در این حوزه برای شناخت تاریخ هنر خوشنویسی می‌باشد، بعد از آن با ذکر مجملی از تاریخ خوشنویسی در شهر شیراز به تفکیک به خطاطان شیراز و آثار به جای مانده از آنان در کتب خطی کتابخانه‌های دنیا که در شیراز کتابت شده و همچنین خطاطان شیرازی و آثارشان که در غیر شهر شیراز کتابت شده اشاره می‌نماید.

دیدگاه‌ها غیرفعال است!