حافظ به روایت مستشرقان

حافظ به روایت مستشرقان

حافظ به روایت مستشرقان

مشخصات نشر: کتاب ماه ادبیات، شماره ۷۳ (پیاپی ۱۸۷)، اردیبهشت، ۱۳۹۲، صص ۲۷-۳۳. 

چکیده:

نويسـنده در ايـن مقالـه بـه معرفی روند ترجمۀ اشـعار حافظ به زبانهـای اروپايی از ابتـدای قرن هفدهم ميلادی اشـاره مینمايد و تمام ترجمه‌هايـی كـه در قرن هجدهم ميلادی توسـط مستشـرقان به نگارش درآمده اسـت را به گون‌های كامل معرفی میكنـد و در نهايت، اوليـن چـاپ كامـل از ديوان حافظ را كه توسـط يك ايرانی تصحيح و توسـط چاپخانه‌داری انگليسـی به چاپ رسـيده، معرفی میكند.

دیدگاه‌ها غیرفعال است!