نظام‌نامه نکاح، عروسی و ختنه سوری

نظام‌نامه نکاح، عروسی و ختنه سوری

مشخصات نشر

فصلنامه فرهنگ مردم، سال سیزدهم، شماره پیاپی ۴۹-۵۰، بهار و تابستان ۱۳۹۳، صص. ۱۷۱-۱۸۰.

چکیده:‌

از جمله نظامنامه‌هایی که در دوران زمامداری امیر امان الله‌خان به سال ۱۳۰۱ش. تهیه و تدوین شد، نظام‌نامه‌ای در موضوع نکاح، عروسی و ختنه سوری هست که در آن قواعد و قوانین مربوط به این مناسک را تدوین نموده‌اند

دیدگاه‌ها غیرفعال است!