نگاهی به تلاش‌های مینوی در باب احیاء میراث مکتوب

نگاهی به تلاش‌های مینوی در باب احیاء میراث مکتوب

نگاهی به تلاش‌های مینوی در باب احیاء میراث مکتوب

مشخصات نشر: آینه پژوهش، سال ۳۲، شماره ۴ (پیاپی ۱۹۰)، مهر و آبان ۱۴۰۰، صص. ۷۰-۱۰۲

چکیده: 

مقاله حاضر گزارشی از فعالیتهای میراثی استاد دکتر مجتبی مینوی است. نویسنده در این مقاله تلاش نموده ضمن طبقه‌بندی این فعالیتها در حوزه فهرستنگاری، تهیه میکروفیلم، تصحیحات متون کلاسیک و مقالت و یادداشت‌های او در این حوزه به معرفی و سابقه این نوع فعالیتها توسط او بپردازد. در پایان بر اساس سندی نویافته فهرست کتب عکسی که توسط مرحوم مجتبی مینوی در سال ۱۳۳۱ش. تحویل کتابخانه ملی شده، بازخوانی، تصحیح و ارائه شده است.

دیدگاه‌ها غیرفعال است!