رئیس دارالطباعه: نگاهی به مهرها صنیع الملک در کتابهای دارالخلافه طهران

صفحه اول مقاله رئیس دارالطباعه

رئیس دارالطباعه: نگاهی به مهرهای صنیع الملک در کتابهای دارالخلافه طهران 

مشخصات نشر: ضمیمه نامه بهارستان ۳ (دور جدید)، بهار ۱۳۹۳، صص. ۱۱-۳۲

چکیده: 

میرزا ابوالحسن خان غفاری طی یک دوره پنج ساله ۱۲۷۷ق. تا ۱۲۸۳ق. به عنوان رئیس دارالطباعه طهران مشغول به فعالیت بود. در مقاله حاضر ضمن معرفی شخصیت او به فعالیت او به عنوان رئیس دارالطباعه و معرفی مهرهای چاپی که در زمان نظارت او بر چاپ بر کتابها ضرب می‌شد پرداخته و دسته‌بندی از این مهرها و چگونگی ضرب آنها ارائه می‌گردد. 

دیدگاه‌ها غیرفعال است!