شیوه آموزش خوشنویسی از گذشته تا قاجار

صفحه اول مقاله آموزش خوشنویسی

شیوه آموزش خوشنویسی از گذشته تا قاجار

مشخصات نشر: فرهنگ مردم. شماره ۴۲، سال ۱۱، تابستان ۱۳۹۱، صص. ۷۸-۹۹.

چکیده:

این مقاله ضمن اشاره به چگونگی شکل‌گیری هنر خوشنویسی از ابتدای اسلام در ایران و قاعده‌مند شدن کاتبان و مردمان به این هنر، به شیوه‌های سنتی آموزش خوشنویسی پرداخته و پس از آن شیوه آموزش این هنر و چگونگی آن در دوره قاجار را ترسیم می‌کند. در این مقاله به چاپ و کمک این صنعت به آموزش خوشنویسی و انتشار منابع آموزشی در این خصوص به تفصیل اشاره می‌شود.  

دیدگاه‌ها غیرفعال است!