نگاهی اجمالي بر چاپهای صحیفه سجادیه در دوران قاجار و پهلوی

تصویر صفحه اول مقاله

نگاهی اجمالی بر چاپهای صحیفه سجادیه در دوره قاجار و پهلوی

مشخصات نشر: آینه پژوهش، سال ۳۲، شماره ۱ (پیاپی ۱۸۷)، فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۰، صص. ۲۹۷-۳۳۶. 

چکیده:

نویسنده در نوشتار حاضر، نگاهی اجمالی به چاپ‌ها، ترجمه‌ها، شروح و تکمله‌های صحیفه سجادیه دارد که از آغاز چاپ صحفیه سجادیه در سال ۱۲۴۸ ق. در دوره قاجار تا آخرین نسخه شناسایی شده در سال ۱۳۵۷ش. در دوره پهلوی در داخل و خارج ایران، چاپ و منتشر شده‌اند.

دیدگاه‌ها غیرفعال است!