جستو در بانک‌های اطلاعاتی نسخ خطی

تصویر صفحه اول مقاله جستجو در بانک های اطلاعاتی نسخ خطی در ایران

جستجو در بانک‌های نسخ خطی ايران

مشخصات نشر: نسخه‌پژوهی. شماره ۱، ۱۳۸۳، صص ۶۶۵-۶۷۹. 

چکیده:

مقاله حاضر معرفی چهار بانک اطلاعات نسخ خطی مرکز احیاء میراث اسلامی، مجمع ذخایر اسلامی، کتابخانه دانشگاه تهران و کتابخانه آستان قدس رضوی است. در این مقاله سعی گردیده ضمن معرفی اجمالی این مراکز بانک اطلاعاتی نسخ خطی آنها نیز به تفصیل با معرفی امکانات هرکدام شناسانده شود.

دیدگاه‌ها غیرفعال است!