فهرستواره نسخ خطی اصول مركز احیاء ميراث اسلامي (2)

صفحه اول مقاله فهرستواره نسخ خطی اصولی (۲)

فهرستواره نسخ خطی اصولی مرکز احياء ميراث اسلامی (۲)

مشخصات نشر: پژوهشهای اصولی. شماره۴و۵، تابستان و پاييز، ۱۳۸۲، صص. ۱۴۸-۱۸۴.

چکیده: 

مقاله حاضر فهرستواره‌ای از ۲۳۶ نسخه‌ خطی اصول فقه، موجود در کتابخانه مرکز احیاء میراث اسلامی در قم است که به ترتیب الفبایی معرفی گردیده است. 

دیدگاه‌ها غیرفعال است!