شمارگان در کتابهای چاپ سنگی ایران

مشخصات نشر: کتاب ماه کلیات، اسفند ۱۳۸۹، شماره ۳، سال چهاردهم، صص ۹۲-۹۸

موضوعات: تاریخ چاپ- تیراژ- شمارگان – چاپ سنگی-

چکیده مقاله:

در این مقاله ضمن بررسی موردی و نمونه‌هایی از کتب چاپ سنگی در دوره‌های مختلف تاریخ به بررسی تیراژ کتابهای چاپ سنگی در دوره قاجار پرداخته شده است.

دیدگاه‌ها غیرفعال است!