اولین پرتره چاپ سنگی در ایران


اولین پرتره چاپ سنگی در ایران

مشخصات نشر: فصلنامه نقد کتاب هنر، سال اول، شماره ۳و۴، پاییز و زمستان ۱۳۹۳، صص ۲۶۱-۲۷۳.

چکیده:‌

این مقاله با تمرکز بر پرتره‌نگاری، به‌گونه‌های تصویرسازی در کتاب‌های چاپ سنگی می‌پردازد. در ابتدا، به اولین آثار چاپی مصور اشاره شده و نخستین پرتره چاپی شناسایی شده در کتاب‌های چاپ سنگی در ایران، دیوان نشاطی‌خان، و هنرمند خالق آن، میرزا بابا الحسینی الامامی، معرفی شده است. در پایان فهرستی از دیگر آثار شناخته شده این نقاش نیز معرفی می‌شود.

دیدگاه‌ها غیرفعال است!