رساله مؤسس: نگاهی به رساله عملیه مرحوم آیت الله العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی


رساله مؤسس: نگاهی به رساله عملیه مرحوم آیت الله العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی

مشخصات نشر: صدسالگی حوزه قم (۲). به کوشش رسول جعفریان. قم: نشر مورخ، بهار ۱۴۰۱، صص. ۸۵-۱۳۳

چکیده: 

مؤلف در این مقاله ضمن بررسی اجمالی سیر تطور چاپ و انتشار رساله‌های عملیه، سعی نموده تا به تأثیر این صنعت در گسترش چاپ و انتشار رساله‌های عملیه بپردازد. بخش اصلی این مقاله ارائه تاریخچه‌ای از چاپ و انتشار رساله‌ عملیه آیت‌الله شیخ عبدالکریم حائری از بدو ورود ایشان به دنیای مرجعت تا زمان درگذشتان است و همچنین  کتابشناسی کاملی از رساله‌های عملیه منتشره به نام این مرجع در زمان حیات ایشان ارائه گردیده است. 

دیدگاه‌ها غیرفعال است!