سرآغازچاپ کتاب در طهران


سرآغاز چاپ کتاب در طهران

مشخصات نشر: تجربه، شماره ۲۴، ص ۱۳۸، آبان ۱۴۰۲. 

چکیده: 

معرفی مختصر از آغاز صنعت چاپ در تبریز و استمرار آن در دارالخلافه طهران است که به‌مناسبت آغاز دویستمین سال صنعت چاپ سربی در طهران به‌نگارش درآمده است و طی آن به معرفی اجمالی اولین کتاب چاپ سربی در این شهر یعنی کتاب محرق القلوب نوشته محمدمهدی بن ابی‌ذر نراقی اشاره شده است.

دیدگاه‌ها غیرفعال است!