چاپ نوشت (۶): منظومه میرزا زین‌العابدین شیرازی، سفرنامه و گزارشی از کتابت و چاپ قرآن سی ورقی در دوره قاجار


چاپ نوشت (۶): منظومه میرزا زین‌العابدین شیرازی، سفرنامه و گزارشی از کتابت و چاپ قرآن سی ورقی در دوره قاجار

مشخصات نشر: آینه پژوهش، سال سی و چهارم، شماره اول (۱۹۹)، فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۲، صص. ۳۱-۷۵.

چکیده:‌

مقاله حاضر معرفی و بازنشر منظومه‌ای به‌قلم میرزا زین‌العابدین بن محمدرضا شیرازی منشی دوم سفارت انگلستان و از خوشنویسان عصر قاجار است. او در این منظومه به‌شرح زندگی خود و ماجرای کتابت قرآن سی ورقی و چاپ و انتشار آن در استانبول و سفری که به‌وین داشته می‌پردازد. 

دیدگاه‌ها غیرفعال است!