چاپ نوشت (۴): مالیات گیلان پشتوانه باسمه‌خانه طهران

چاپ نوشت (۴)

چاپ نوشت (۴)مالیات گیلان پشتوانه باسمه‌خانه طهران 

مشخصات نشر: مجله آینه پژوهش، سال سی و سوم، شماره پنجم (۱۹۷)، آذر و دی، ۱۴۰۱، صص. ۳۹-۷۷

چکیده:

مؤلف در این مقاله با اشاره‌ای اجمالی به چگونگی سرآغاز ورود صنعت چاپ سنگی به ایران و در شهر تبریز ضمن بررسی منابع کتابخانه‌ای و آرشیوی به چگونگی شکل‌گیری باسمه‌خانه طهران به عنوان اولین چاپخانه سنگی واقع در طهران دوره پادشاهی محمدشاه قاجار پرداخته و ضمن معرفی حامیان و دست‌اندرکاران آن به معرفی آثار منتشره در این چاپخانه و همچنین چگونگی تأمین هزینه‌های راه‌اندازی این چاپخانه می‌پردازد. با ارائه این اسناد بخوبی مشخص می‌گردد که هزینه‌های تأسیس باسمه‌خانه طهران و انتشار روزنامه کاغذ به عنوان اولین روزنامه ایران از طریق مالیات مردم گیلان تأمین می‌گردیده است. 

دیدگاه‌ها غیرفعال است!