چاپ نوشت (۱۱): ماقبل باستان


چاپ نوشت (۱۱):‌ماقبل باستان، نگاهی به چاپکردها و فعالیت‌های عباسعلی پاسبان رضوی در مشهد

مشخصات نشر: آینه پژوهش، سال سی و چهارم، شماره ششم، بهمن و اسفند سال ۱۴۰۲، صص ۴۱-۶۰

چکیده:

عباسعلی پاسبان رضوی از جمله اهالی فرهنگ و نشر کتاب در شهر مشهد است. وی با راه‌اندازی کتابفروشی باستان که تا به امروز هم به همین نام باقی است و با فروش و نشر کتاب خدمات قابل توجهی به اهالی فرهنگ در این شهر و ایران ارائه داده است. در این مقاله مؤلف ضمن نیم‌نگاهی به کتابفروشی‌های شهر مشهد در دوره قاجار و ابتدای دوره پهلوی اول، نگاهی به فعالیت‌های پاسبان، شامل راه‌اندازی کتابفروشی پاسبان، مؤسسه انتشار کتاب و کتابفروشی و نشر باستان دارد. 

دیدگاه‌ها غیرفعال است!