چاپ نوشت (۷): تک‌برگ‌های چاپی در اینکونابولای ایرانی 


چاپ نوشت (۷): تک‌برگ‌های چاپی در اینکونابولای ایرانی 

مشخصات نشر: آینه پژوهش، سال سی و چهارم، شماره دوم (۲۰۰)، خرداد و تیر ۱۴۰۲، صص. ۱۴۹-۱۸۶.

چکیده:

یکی از منابع چاپی که در طول تاریخ باوجود تأثیرات عمیق اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و … آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است. تک‌برگ‌های چاپی است. مؤلف در این مقاله ضمن معرفی این نوع از منابع چاپی به‌چرایی این بی‌مهری‌ها و نتایج و عواقب بد آن و همچنین دسته‌بندی و تفکیک آن از منظر تکنیک چاپ پرداخته و نخستین تک‌برگ‌های چاپی شناسایی شده در گاهواره چاپ (اینکونابولای) ایران را معرفی می‌نماید.

دیدگاه‌ها غیرفعال است!