زآغاز کار خود ببین انجام کار خویشتن

زآغاز کار خود ببین انجام کار خویشتن

زآغاز کار خود ببین انجام کارخویشتن: نقدی بر فهرست کتابهای چاپ سنگی و سربی قدیم کتابخانه دایره المعارف بزرگ اسلامی

مشخصات نشر: مجله جهان کتاب، سال بیست و هشتم، شماره ۱، (بپاپی ۳۹۸)، فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۲، صص. ۱۴-۱۹.

چکیده: 

در این مقاله نقدی تنها بر دو صفحه ابتدایی و پنج عنوان اول «فهرست کتاب‌های چاپ سنگی و سربی کتابخانه دایره‌المعارف بزرگ اسلامی» نوشته استاد محمدحسین تسبیحی نگاشته شده است و این فهرست از منظر مستندسازی، تاریخ چاپ، موضوع‌شناسی و … مورد ارزیابی قرار گرفته است. 

دیدگاه‌ها غیرفعال است!