مهر شيراز

صفحه اول مقاله

مهر شیراز

فصلنامه فرهنگ مردم. شماره ۵۹-۶۰، ۱۳۹۸-۱۳۹۹، صص. ۲۵۳-۲۶۸.

چکیده:

در مقاله حاضر نویسنده مهرهای کتابفروشی‌های شیراز که عموما در زمان فروش بر صفحاتی از کتابها ضرب شده را از طریق بررسی کتابها در کتابخانه‌ها و کتابفروشی ها شناسایی و طبق دسته‌بندی به معرفی این کتابفروشی‌ها از طریق استناد به این مهرها و اطلاعات مستخرج از آنها نموده است. 

دیدگاه‌ها غیرفعال است!