چاپ نوشت (۹): اولین کتاب چاپ سربی طهران


چاپ نوشت (۹): اولین کتاب چاپ سربی طهران

مشخصات نشر: آینه پژوهش، سال سی و چهارم، شماره چهارم (۲۰۲)، مهر و آبان ۱۴۰۲، صص ۴۹-۷۲.

چکیده:‌ مؤلف در مقاله حاضر ضمن اشاره به چگونگی آغاز صنعت چاپ سربی در دارالخالفه طهران به معرفی و بررسی اولین کتاب چاپ شده در طهران و چرایی انتشار این کتاب در آن دوران میپردازد.

دیدگاه‌ها غیرفعال است!