چاپ نوشت (۸): گزارش تقویم کتابخانه محمدعلی تربیت


چاپ نوشت (۸): گزارش تقویم کتابخانه محمدعلی تربیت

مشخصات نشر: آینه پژوهش، سال سی و چهارم، شماره سوم (۲۰۱)، مرداد و شهریور ۱۴۰۲ صص. ۲۹-۷۱

چکیده:‌

محمدعلی تربیت یکی از شخصیت‌های علمی و سیاسی شناخته شده در دوره قاجار و پهلوی است که خدمات فرهنگی شناخته شده‌ای در حوزه فرهنگ بالاخص ساخت کتابخانه‌هایی مهم و تأثیرگذار داشته است. در این پژوهش ضمن پرداختن به‌این وجه زندگی او به‌کتابخانه شخصی او و اسنادی از تقویم و فهرستی از نسخه‌های خطی موجود در این کتابخانه و عاقبت آن پرداخته می‌شود.

دیدگاه‌ها غیرفعال است!