کتاب دینی

انقلاب کتاب

انقلاب کتاب

در دوره پهلوی کتاب و مطبوعات دو رسانه حاکم بر جامعه است. رادیو و تلوزیون اسما ملی بود و البته از  ضریب نفوذ کمی هم در سطح کشور برخوردار بود. اما وضعیت کتاب و روزنامه‌ها متفاوت است. عموم مردم عمده آگاهی خود را از ... ادامه را بخوانید