کتابفروشی ماسیس

کتابفروشی ماسیس و ساکو

کتابفروشی ماسیس و ساکو

اطلاعات ما از ناشران و کتابفروشی‌های ارمنی، زرتشی، مسیحی و … ایران بسیار کم است. به نظرم این مقوله موضوع  یک کتاب مستقل است.  این پژوهش را می‌توان از دوره صفویه که ارامنه در اصفهان چاپخانه جلفا را تأسیس و راه‌اندازی کردند آغاز نمود ... ادامه را بخوانید