میلادعظیمی

فهرستنامه کتابشناسی ها

کتابخانه کتابشناسی‌ها

کتابشناسی‌ (Bibliography) کلید ورود به دانش و اولین گام برای شروع هر پژوهش و شناخت منابع منتشره در آن حوزه است. آنچه در تحقیقات امروزی به عنوان  پیشینه پژوهش (Literature review) مطرح است و بسیار از دانشجویان و اساتید با آن درگیر هستند بخشی ... ادامه را بخوانید