مستشرقان

حافظ به روایت مستشرقان

حافظ به روایت مستشرقان

حافظ به روایت مستشرقان مشخصات نشر: کتاب ماه ادبیات، شماره ۷۳ (پیاپی ۱۸۷)، اردیبهشت، ۱۳۹۲، صص ۲۷-۳۳.  چکیده: نويسـنده در ايـن مقالـه بـه معرفی روند ترجمۀ اشـعار حافظ به زبانهـای اروپايی از ابتـدای قرن هفدهم ميلادی اشـاره مینمايد و تمام ترجمه‌هايـی كـه در قرن ... ادامه را بخوانید