فرهنگ عامه

مبرزا صالح شیرازی

گنجینه روایی، آوایی و واژگانی میرزا صالح شیرازی

میرزا صالح شیرازی یا آنطور که در ابتدای سفرنامه‌اش به لندن خود را معرفی می‌کند «محمدصالح  خلف حاجی باقرخان شیرازی الشهیر به کازرانی» یکی از پیش‌قراولان تجدد در ایران است.  از کودکی و طفولیت او چیز زیادی نمی‌دانیم اما مشخص است که او به ... ادامه را بخوانید