علوم حدیث

اجازه‌های علما در کتب چاپ سنگی

اجازه‌های علما در کتب چاپ سنگی مشخصات نشر:  فصلنامه نقد کتاب میراث. پیاپی ۵، بهار ۱۳۹۴، صص. ۲۶۱-۳۲۴.  چکیده:  مقاله حاضر دربردارنده مجموعه‌ای از اجازات چاپ شده در کتابهای چاپ سنگی دوره قاجار است که به جهت ضمیمه بودن در میان انبوهی از کتاب‌های ... ادامه را بخوانید