روزنامه‌های قاجار

رؤیای آزادی (۱)

رؤیای آزادی

محک غیرت را برخی روزنامه و برخی شبنامه می‌دانند. دست‌اندرکاران آن مشخص نیستند  و تنها یک شماره از آن رؤیت شده که گویا حدود اسفند ۱۲۸۷شمسی در تبریز منتشر شده است  محک غیرت زمانی چاپ شد که قوای استبداد و ارتجاع هجوم دوباره خود ... ادامه را بخوانید

آغازنامه حقیقت

آغازنامه حقیقت مشخصات نشر: فصلنامه نقد کتاب میراث، سال دوم، زمستان ۱۳۹۴، شماره ۸، صص. ۱۷۷-۱۹۱ چکیده: آغازنامه حقیقت هفته‌نامه‌ای است که در سال ۱۳۲۵ق به چاپ رسیهد است؛ نام این هفته‌نامه در نوشته‌های رابینو، براون و نیز صدر هاشمی آمده است. مؤلف در ... ادامه را بخوانید