رانتخواری

نشر دولتی: نفت‌خوار و رانت‌خوار

نشری که دیرزمانی یَرزُقهُ مِن حَیثُ لا یَحتَسِب بود و بعد از جدی شدن تحریم‌ها، پول نفت کم کم  از سفره‌شان رخت بربست و کم  و کمتر شد.  حساب و کتاب ناشران دولتی نیز بهم ریخته و جورشان ناجور گردید.  شروع چاپ و انتشار ... ادامه را بخوانید