دین

دین‌نخوانی: کاهش انتشار و تیراژ کتاب‌های دینی

در دوره‌های قاجار، پهلوی اول و دوم کتاب‌های دینی هم از حیث عنوان و هم از حیث تیراژ همیشه بر سایر موضوعات برتری داشته‌اند. غلبه کتاب‌های دینی بر دیگر موضوعات تا ۳۰ ساله اول بعد از انقلاب ۵۷ نیز به‌چشم می‌خورد.  اما طی یک ... ادامه را بخوانید