داستان ایرانی

کتابهای خانم فرشته نوبخت

داستانهایی از سرکار خانم فرشته نوبخت

ظرفیت‌های داستان‌نویسان ایرانی با همه سختی‌ها، محدودیت‌ها،  اما و اگرهایی که دارد، مکشوف نمی‌شود مگر آنکه داستان‌نویسان ما پای نوشته‌هایشان بایستند. شناخت و سواد نوشتن یک بحث است، استقامت و خسته‌گی‌ناپذیری بحثی دیگر البته که باید خوانندگان هم اعتماد کرده و آثار ایرانی را ... ادامه را بخوانید