خاچاطور کیساراتسی

اصفهان گاهواره چاپ در ایران

اصفهان گاهواره چاپ در ایران مشخصات نشر: فرهنگ مردم، سال پانزدهم زمستان و بهار ۰۵-۱۳۹۴، صص ۱۷۱-۱۸۳ چکیده: مؤلف در این مقاله به چگونگی سرآغاز صنعت چاپ و نشر کتاب در اصفهان دوره صفوی می‌پردازد. او ضمن تمرکز بر فعالیت چاپخانه کلیسای وانک در ... ادامه را بخوانید