جنگ جهانی اول

تاثيرجنگ بين الملل اول برصنعت چاپ سنگی در اصفهان

تاثير جنگ بين الملل اول بر صنعت چاپ سنگی در اصفهان مشخصات نشر: نامه بهارستان، سال یازدهم، شماره ۱۷، ۱۳۸۹، صص. ۲۱۵-۲۱۸ چکیده: مؤلف در این مقاله ضمن اشاره به چند مطلب تاریخی که در کتاب‌های چاپ سنگی آن دوران منتشره شده است، به ... ادامه را بخوانید