تکیه معتمدالدوله

اولین چاپخانه تهران

اولین چاپخانه طهران و تکیه‌ای که دیگر نیست

زین‌العابدین تبریزی که پیش از این چرخ چاپ چاپخانه دارالسلطنه تبریز را به حرکت درآورده بود، به دستور فتحعلی‌شاه و اجازه عباس‌میرزا در سال ۱۲۳۹ق. به تهران می‌آید.   اولین بار مرحوم حسن تقی‌زاده است که در مقاله‌ای با نام  «چاپخانه و روزنامه در ... ادامه را بخوانید