تاریخنگاری

تاریخ و تحول نشر

تاریخ و تحول نشر تحول در تاریخ‌نگاری کتاب

اولین نگاشته در موضوع تاریخ چاپ را محمدحسین فروزغی ملقب به ذکاء الملک به سال ۱۳۱۴ق. در روزنامه تربیت خود به نگارش درآورد. کلیاتی در باب ظهور چاپ توسط گوتنبرگ که به نظر می‌رسد بیشتر ترجمه‌ای از متنی اروپایی باشد. اما در همین سالها ... ادامه را بخوانید