امام میدانی

تصویر صفحه اول مقاله امام میدانی

امام میدانی

امام میدانی مشخصات نشر: کيهان فرهنگی. شماره 199، ارديبهشت، ۱۳۸۲، صص. ۵۳-۵۷. چکیده:  مقاله حاضر معرفی جامعی است از احمد بن محمد بن احمد میدانی نیشابوری زبان‌شناس، ادیب، شاعر و نویسنده ایرانی در قرن پنج و شش هجری قمری که طی آن به تفصیل ... ادامه را بخوانید