اصفهان

چند کتابفروشی قدیم اصفهان به روایت مهرها

یادداشت‌های تملک و بعدها مهرهای ثبت شده بر روی نسخ خطی و کتاب‌های چاپی قدیمی یکی از مهمترین منابع دست اولی هستند که اطلاعات موثقی از کتابفروشی‌ها به ما ارائه می‌دهند.  چهار کتابفروشی زیر در اصفهان بر همین اساس شناسایی و معرفی شده‌اند و ... ادامه را بخوانید

اصفهان گاهواره چاپ در ایران

اصفهان گاهواره چاپ در ایران مشخصات نشر: فرهنگ مردم، سال پانزدهم زمستان و بهار ۰۵-۱۳۹۴، صص ۱۷۱-۱۸۳ چکیده: مؤلف در این مقاله به چگونگی سرآغاز صنعت چاپ و نشر کتاب در اصفهان دوره صفوی می‌پردازد. او ضمن تمرکز بر فعالیت چاپخانه کلیسای وانک در ... ادامه را بخوانید

تاثيرجنگ بين الملل اول برصنعت چاپ سنگی در اصفهان

تاثير جنگ بين الملل اول بر صنعت چاپ سنگی در اصفهان مشخصات نشر: نامه بهارستان، سال یازدهم، شماره ۱۷، ۱۳۸۹، صص. ۲۱۵-۲۱۸ چکیده: مؤلف در این مقاله ضمن اشاره به چند مطلب تاریخی که در کتاب‌های چاپ سنگی آن دوران منتشره شده است، به ... ادامه را بخوانید