آقابزرگ طهرانی

ما پنجاه نفر دیوانه هستیم

سیدمرتضی هاشمی در یادداشت سردبیر شماره آخر مجله فردان از قول روان‌شاد رضا سیدحسینی اینچنین نقل کرد که:‌ «هزار نفر هستیم کتاب می‌نویسیم و ترجمه میکنیم و خودمان هم کتاب‌های همدیگر را می‌خریم و می‌خوانیم» فصلنامه فردان، سال پنجم، دور جدید، شماره ۴، تابستان ... ادامه را بخوانید