وقف کتاب برای کتاب

وقف کتاب برای کتاب

وقف کتاب برای کتاب

مشخصات نشر: هادی‌نامه: ارج‌نامه مقام علمی و فرهنگی استاد سیدهادی خسروشاهی. به کوشش: رسول جعفریان، قم:‌نشر موردخ، بهار ۱۳۹۹، صص. ۴۹۳-۵۰۹. 

چکیده: 

در مقاله حاضر مؤلف ضمن نگاهی اجماعی به تاریخ وقف کتاب، با تمرکز بر ورود صنعت چاپ به ایران در دوره قاجار،  به وقف کتاب‌های چاپی و تاثیرات متقابل  وقف و صنعت چاپ بر یکدیگر می‌پردازد. 

دیدگاه‌ها غیرفعال است!