ترجمه‌های چاپی کتاب مقدس به زبان فارسی تا قرن بیستم میلادی

صفحه اول مقاله ترجمه های چاپی کتاب مقدس

ترجمه‌های چاپی کتاب مقدس به زبان فارسی تا قرن بیستم میلادی

مشخصات نشر: ایران نامه. سال ۲۷، شماره ۴، ۲۰۱۲م.، صص. ۶۲-۷۷.

چکیده: 

بررسی اولین چاپهای منتشره به زبان فارسی در سراسر دنیا و سیر تطور آنها در کشورهای اروپایی، شبه قاره و امپراطوری روسیه مجموعه اطلاعاتی است که در این مقاله به آنها پرداخته شده است. مقاله حاضر فهرست کاملی است از ترجمه‌های چاپی کتاب مقدس به زبان فارسی تا ابتدای قرن بیستم. 

دیدگاه‌ها غیرفعال است!