جستجو در بانک‌های اطلاعاتی نسخ خطی در کشورهای عرب

صفحه اول مقاله

جستجو در بانک‌های اطلاعاتی نسخ خطی در کشورهای عربی

مشخصات نشر: نسخه‌پژوهی. شماره۲، پاييز، ۱۳۸۴، صص. ۵۹۷-۶۰۷

چکیده: 

در این مقاله بانک‌های اطلاعاتی که اختصاص به نسخ خطی کشورهای عربی دارد معرفی  و امکانات و ویژگی‌های هر یک برشمرده شده است. 

دیدگاه‌ها غیرفعال است!