کتابشناسی واژه‌نامه‌های قرآنی

صفحه اول مقاله کتابشناسی واژه‌نامه‌های قرآن

کتابشناسی واژه‌نامه‌های قرآن

مشخصات نشر: بينات. سال ۱۲، شماره، ۱، (پیاپی ۴۵)، بهار،۱۳۸۴، صص. ۱۳۲-۱۴۷ .

چکیده: 

مقاله حاضر کتابشناسی اجمالی از واژه‌نامه‌های قرآنی است که از ابتدای قرن ۴ هجری قمری تا انتهای قرن ۱۵ هجری قمری به نگارش درآمده است. در مقاله حاضر واژه‌نامه هایی که به چاپ رسیده با عنایت به اولین چاپ و در صورتی که به صورت نسخه خطی است با توجه به قدیمی ترین نسخه خطی موجود در کتابخانه‌های ایران معرفی می‌گردد. 

دیدگاه‌ها غیرفعال است!