فهرستواره نسخ خطی اصولی مرکز احیاء میراث اسلامی (۱)


فهرستواره نسخ خطی اصولی مرکز احیاء میراث اسلامی (۱)

مشخصات نشر: مجله پژوهش‌های اصولی، تابستان و پاییز ۱۳۸۲، صص. ۲۸۶-۲۹۵

موضوعات: نسخ خطی- اصول فقه- مرکز احیاء میراث اسلامی

چکیده مقاله:

مقاله حاضر به معرفی فهرستی اجمالی از نسخه‌های خطی اصول فقه در مرکز احیاء میراث اسلامی پرداخته است. 

دیدگاه‌ها غیرفعال است!